Certifieringar

Vi värdesätter prestation, kunskap, kvalitet och engagemang. Genom våra certifieringar intygar vi att vi har den kompetens och kvalitetsmedvetenhet som krävs, vilket skapar trygghet för våra kunder.

Vi tål att årligen bli granskade av ett externt certifieringsorgan som styrker att vi är en trovärdig leverantör.

ISO 9001:2015

Vi ställer lika höga kvalitetskrav på oss själva som våra kunder gör. Men vi kan alltid mer och strävar efter att bli lite bättre för varje dag.

Tyngdpunkten för vårt certifierade kvalitetsledningssystem är att förebygga problem och att produkter och tjänster ska tillgodose kundens förväntningar.

Med hjälp av proaktiv styrning, riskbedömningar och omvärldsanalyser tar vi fram handlingsplaner för att nå önskat resultat. Vi använder oss av modellen ’Plan-Do-Check-Act’, det innebär att vi planerar våra arbeten och flöden, ser till att genomföra enligt plan, vi följer upp resultatet och tar fram förbättringsåtgärder i de fall vi inte lyckats nå målet.

Att ständigt hitta förbättrade lösningar för att uppnå våra kunders förväntningar är det som driver vårt arbete framåt.

ISO 14001:2015

Vi tar ansvar i vårt miljöarbete och jobbar ständigt för att minska vår negativa miljöpåverkan.

Vi håller en hög miljöprofil och förebygger föroreningar genom att minska inköp av miljöfarliga produkter, minska utsläpp av Co2 vid tjänsteresor, hushålla med resurser och ta ansvar genom att begränsa onödig elanvändning, utbilda personal i klimat och miljöfrågor, ge råd till kunder om miljövänliga alternativ, göra inköp av miljövänliga städ/rengöringsprodukter, avfallssortera och återvinna uttjänta produkter och emballage, ställa krav på våra leverantörer och sträva efter att minimera störning i form av buller (maskiner/trafik) i vår omgivning.

Anläggarfirma Inbrottslarmanläggning

Vi ser till att våra kunders anläggningar håller bästa driftsäkerhet och bidrar till ett säkrare Sverige.

Du som beställare drar nytta av att anlita en certifierad Anläggarfirma Inbrottslarm, oavsett om syftet med inbrottslarmet är att avskräcka eller förhindra inbrottsförsök eller om er verksamhet har myndighets- eller försäkringskrav på klassat inbrottslarm. Med vår kompetens kan du som beställare vara säker på att just din anläggning är installerad på ett säkert och kvalitetsmedvetet sätt.

Vi ser till att du uppfyller kraven enligt aktuella regelverk och försäkringsvillkor och synliggör att din anläggning är larmad i förebyggande syfte.

Behörig Ingenjör Inbrottslarm

Personcertifiering Behörig Ingenjör Inbrottslarm visar att vi uppfyller de krav som finns på grundutbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom inbrottslarm

Som behörig ingenjör ansvarar man inte bara för att kvalitetssäkra våra kunders anläggningar utan man ska också ha god kännedom om normer, regler och föreskrifter. Det intygar om unik spetskompetens på sitt område.

För att kunna säkerställa att en installation uppfyller alla krav och är utförda på ett säkert och tillförlitligt sätt krävs det att man anlitar en anläggarfirma med rätt kompetens och det uppfyller vi med vår behöriga personal.

Anläggarfirma Brandlarm

Som certifierad anläggarfirma av brandlarm hanterar vi projektering, installation och service som uppfyller de krav som ställs av er verksamhet.

Att ha rätt brandskydd räddar liv och egendom.  Genom att anlita en certifierad Anläggarfirma Brandlarm säkerställer du som beställare att du får det brandskydd som krävs. Vår kompetenta och erfarna personal finns med hela vägen från projekteringsstadiet till färdiga och godkända anläggningar.

Certifierad Anläggarfirma Brandlarm anger de krav som finns på organisation, personal och verksamhet. Det intygar att vårt arbete utförs enligt de krav som ställs och att våra anläggningar installeras med hög kvalitet, tillförlitlighet och kompetens.

Anläggarfirma Låsanläggning

Vi är behöriga att utföra låsanläggningar som klarar dom tuffaste kraven utifrån normer och regelverk såsom SSF 3522

Kraven på oss som certifierad Anläggarfirma Låsanläggningar ställs på företaget som helhet, på vår personal, våra lokaler och vårt ledningssystem. Genom att uppfylla standardens krav intygar vi att vi är en seriös samarbetspartner som kan möta våra kunders behov.

Tillsammans med dig som beställare ser vi över er helhetsbild och projekterar och installerar rätt låsprodukter och system.

Vi är även Auktoriserad Låssmed och medlemmar i SLR.

Certifierad Låsmästare

Personcertifierning Certifierad Låsmästare intygar om unik expertis inom sitt specialområde

En Certifierad Låsmästare behöver ha praktisk erfarenhet och en gedigen kunskap om  mekaniska låsanläggningar och mekaniskt inbrottsskydd. Arbetet omfattar projektering, installation, service och underhåll.

Och genom sitt ansvar och kunskap om aktuella regelverk, normer och föreskrifter ser vi till att er anläggning uppfyller era egna samt föreskrivna krav.

Certifierad Värdeförvaringstekniker

Genom att anlita vår certifierade värdeförvaringstekniker behåller din värdeförvaringsenhet sitt certifikat.

En certifierad värdeförvaringstekniker har all nödvändig kännedom om lagar och regler som gäller för t.ex. datamedia och förvaring av vapen men även en mycket god kunskap om olika värdeförvaringsenheter, högsäkerhetslås och avancerade helhetslösningar inom säkerhet.

För att upprätthålla skyddsnivån på era enheter är det viktigt att anlita en certifierad partner.

Meny