Kvalitet och miljö

Axlås Solidlås arbete med att upprätta och implementera ett kvalitetsledningssystem påbörjades våren 2017.

Nya rutiner och arbetsmetoder skapades och personalen involverades i vårt arbete att ta fram mål och policys. Februari 2018 fick vi vårt efterlängtade certifikat för Kvalitet enligt ISO9001:2015. Kort därefter påbörjades processen att certifiera oss i Miljö och lite mindre än ett år senare blev vi certifierade i Miljöledning enligt ISO14001:2015. I vårt ledningssystem är båda systemen integrerade med varann.

Kvalitet, processflöden och kundnöjdhet

Tyngdpunkten för vårt ledningssystem är att förebygga problem och att produkter och tjänster ska tillgodose kundens förväntningar.

Med hjälp av proaktiv styrning, riskbedömningar och omvärldsanalyser tar vi fram handlingsplaner för att nå önskat resultat. Vi använder oss av modellen ’Plan-Do-Check-Act’, det innebär att vi planerar våra arbeten och flöden, ser till att genomföra enligt plan, vi följer upp resultatet och tar fram förbättringsåtgärder i dom fall vi inte lyckats nå målet.

Vår personal ligger i framkant vad gäller den senaste tekniken och vi strävar alltid efter att ta vara på varandras expertis och alla typer av yrkesmässig kompetensutveckling uppmuntras. Vi vill att alla kunder ska uppleva oss som en professionell och kompetent leverantör och återkoppling till våra kunder innan, under och efter utfört arbete är högt prioriterat i vårt dagliga arbete. Tillit är viktigt och vi strävar alltid efter att vara förekommande i vårt arbete för att minimera driftstörningar i våra kunders anläggningar. Vi kvalitetssäkrar våra installationer med väl genomförda provningsprotokoll och ifyllda egenkontroller och anpassar utbildning och personlig överlämning till slutkund som ska stärka förtroendet ännu mer. Från analysfas till slutinstallation tar vi hänsyn till gällande bransch/myndighets- och försäkringskrav och våra över hundra år i branschen har lärt oss att aldrig lämna något åt slumpen

Våra kvalitetsmål baseras på omvärldsanalys, policys och utvärderingar och vi strävar alltid efter att nå en högre kundnöjdhet vad gäller återkoppling.

Miljöaspekter, miljöpåverkan och förebyggande miljöåtgärder

I vår omvärldsanalys har vi fastställt att våra betydande miljöaspekter är utsläpp av Co2, kemiska produkter och avfall från elektronik/batterier etc.

Med anledning av våra utsläpp av Co2 har vi upprättat 2st miljömål för att minska utsläppen och den negativa klimatpåverkan det innebär. Ett kortsiktigt där vi gemensamt ska minsta medeltalet för hela företagets bilpark för dom verkliga utsläppen och ett långsiktigt där vi med aktiva inköpsval av miljövänligare bilar ska minska medeltalet för beräknat utsläpp enligt tillverkarens uppgifter.

I vårt dagliga arbete har vi möjlighet att planera servicearbeten geografiskt med planeringsverktyg samt att vi samåker i den mån det går till planerade möten och andra aktiviteter.

Vi förebygger föroreningar genom att minska inköp av miljöfarliga produkter, minska utsläpp av Co2 vid tjänsteresor, hushålla med resurser och ta ansvar genom att begränsa onödig elanvändning, utbilda personal i klimat och miljöfrågor, ge råd till kunder om miljövänliga alternativ, göra inköp av miljövänliga städ/rengöringsprodukter, avfallssortera och återvinna uttjänta produkter och emballage, ställa krav på våra leverantörer och sträva efter att minimera störning i form av buller (maskiner/trafik) i vår omgivning.

I omvärldsanalysen identifierar vi också risker och nödlägen som kan uppstå. Brand i fastighet och olycka med fordon är identifierade som möjliga. Varje år utförs brandskyddsronder och handlingsplaner med lämpliga åtgärder utförs efter behov för att minska risker som kan uppstå. Årligen utförs miljörondering i vår verkstad för att kontrollera hantering av avfallsstation och kemiska produkter. Kommunikationsplaner och beredskapsplaner finns om nödläge trots allt skulle uppstå.

Avfallshantering och återvinning

Vi håller en hög miljöprofil och arbetar för att elektronikskrot som blir resultat av renoveringar och rivningar tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Miljöfarligt avfall hanteras i enlighet med Avfallsförordningen och vi har giltigt transporttillstånd för att transportera uttjänta miljöfarliga produkter i våra bilar. Avtal är tecknat med extern part för hämtning av allt avfall inkl. miljöfarligt avfall från våra egna lokaler. Vi har separata uppsamlingskärl för brännbart, elektronik, batteri, metall, plast, mässing, papper (inkl. sekretess) och miljöfarligt avfall.

Meny