Arbetsmiljö

Vi, med alla anställdas engagemang, arbetar för att skapa en arbetsmiljö som är trygg, säker och ren på våra arbetsplatser. Det ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Vi utför skyddsronder för att förebygga uppkomst av eventuella tillbud och olyckor både internt och externt och handlingsplaner upprättas med lämplig åtgärd där behov finns. Med personlig skyddsutrustning och spontana okulärbesiktningar av verktyg och hjälpmedel förebygger vi skaderisk och skapar en säker arbetsmiljö.

Ergonomiska arbetsplatser ska förespråkas i alla lägen och vi jobbar ständigt efter att åtgärda uppkomna brister. Tillsammans ska vi motverka varje tillfälle till kränkande särbehandling, diskriminering och ryktesspridning, och vårt arbetsmiljöarbete präglas av omsorg både när det gäller egen anställd personal samt inhyrd. Samtliga medarbetare ska vara opåverkade av alkohol och andra droger under arbetstid och detta hanteras separat om så skulle uppstå.

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete skall ingå som en naturlig del i vår dagliga verksamhet och är under ständig förbättring och vi uppmuntrar våra medarbetare att komma med förbättringsförslag som minimerar risker och höjer vår arbetsmiljö.

Alla medarbetare är delaktiga i processen att ta fram gemensamma aktiviteter till våra arbetsmiljömål för att främja hälsa och motverka ohälsa.

Kontaktperson

Thommy Monléy
M: t

Meny